Privacy

                                  VOMM PRIVACY STATEMENT                          

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet “De Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving voor landen van de Europese Unie. Deze wet heeft ook invloed op de VOMM en is gericht op beveiliging van persoonsgegevens. Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen.

Omdat de VOMM werkt met gegevens van onze leden, donateurs en vrijwilligers is het belangrijk dat wij deze persoonsgegevens op de juiste wijze beheren en beschermen.

Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de VOMM.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt de VOMM?

De VOMM verwerkt alleen de persoonsgegevens die u als lid, donateur, vrijwilliger en van mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad.  Dit zijn de gegevens die u zelf hebt vermeld op het VOMM aanmeldingsformulier of ANBI Overeenkomst of welke andere informatiedrager dan ook.
De navolgende gegevens verwerkt de VOMM:

 • Naam, initialen en indien vermeld de voornaam;
 • Straatnaam met Huisnummer en Postcode & Woonplaats;
 • Geslacht (M/V);
 • Email;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrag per jaar (met een minimum van € 10,-);
 • uw IBAN nummer (om ontvangsten zonder verdere vermelding toch aan het lid te koppelen);
 • jaar van aanmelding.
 1. Waarvoor verwerkt de VOMM persoonsgegevens?

Als u lid, donateur of vrijwilliger bent van de VOMM, hebben we uw persoonsgegevens nodig.
Met behulp van die gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als u eenmaal lid, donateur of vrijwilliger van de VOMM bent, dan gebruiken wij deze gegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken (contributie), acties en nieuwsbrieven.

Ook in het geval u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 1. Verwerkt de VOMM ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
De VOMM verwerkt GEEN bijzondere persoonsgegevens, alleen als de VOMM dat zou moeten doen op basis van de wet.

 1. Hoe gaat de VOMM met mijn persoonsgegevens om?

Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor het vastleggen van het lidmaatschap, het bijhouden van de contributie en het voldoen aan onze wettelijke verplichting.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het Dagelijks Bestuur van de VOMM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers worden verwerkt en bijgehouden:

 • In een papieren administratiesysteem (dit zijn de papieren aanmeldingsformulieren);
 • In een excel-document (genaamd leden- en contributielijst VOMM);
 • De back-up van deze lijst wordt bewaard in de Cloud op server (OneDrive en uitsluitend toegankelijk voor het Bestuur).
 1. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Goede Doelen Verenigingen en/of Stichtingen

De VOMM kan, zal en mag geen persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen.

 1. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

We slaan de gegevens digitaal en in papieren vorm op. We bewaren deze gegevens alleen zolang als dat is toegestaan door de verschillende wetten.

 1. Kan ik zien welke gegevens de VOMM van mij verwerkt?

Online is dit niet mogelijk, omdat de VOMM de persoonsgegevens verwerkt zoals hierboven beschreven bij punt 6 van deze VOMM Privacy Statement.
In het kader van de privacy wetgeving is dit alleen mogelijk door een verzoek te sturen aan de secretaris van de VOMM via secretaris@vomm.nl.

 1. Beeldmateriaal

Het omgaan met beeldmateriaal heeft speciaal onze aandacht. De Europese wetgeving vraagt ons uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van het lid, donateur, vrijwilliger en mogelijk diens kinderen.

 1. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de VOMM kunt u terecht bij de secretaris van de VOMM via secretaris@vomm.nl.

 1. Wijzigingen privacy-beleid

De VOMM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid.
U kunt dit privacy-beleid zelf opslaan of raadplegen via www.vomm.nl .